АВЕЛ ТРЕЙД

Цел на сервизната дейност на Авел Tрейд е да Ви предложи:
 
■ Почтен и честен сервиз
■ Отворено и прозрачно ценообразуване
■ Извършване на работа само след договаряне
■ Плащане само на договореното
■ Компетентентни и отговорни служители
■ Справедлива процедура за уреждане на претенции
 
За повече подробности виж нашия СЕРВИЗЕН КОДЕКС - Правила и Норми
 
 
Сервизна Политика на Авел
 
 
Същност, цели и задачи
Политика при приемане на автомобила
Политика при Приемна Диагностика на автомобила
Политика при Офериране и Ремонт на автомобила
Гаранционна Политика и след ремонтни ангажименти
 
 
Същност, цели и задачи
 
Сервизната ни политика определя начините на действия за постигане на целите си в сервизната дейност. Основната дейност на автосервиза е да поддържа техническата изправност на автомобила. За поддържане техническата изправност на автомобила АВТОСЕРВИЗА и КЛИЕНТА влизат във взаимоотношения за регламентирането на които НИЕ предлагаме Сервизна Политика, която се стремим да следваме за постигане на целите на сервизната си дейност. Безусловно мястото е техническата изправност на автомобила, която трябва да се поддържа при взаимно изгодни условия за останалите две страни АВТОСЕРВИЗА и КЛИЕНТА наред с това сервизната политика трябва да създаде увереност в Клиента, че ще му се реши техническия проблем в автомобила без допълнителни проблеми.
Така определена нашата Сервизна политика включва съвъкупност от дейности от техически и организационен характер при Приемане на автомобила, при Офериране и Ремонт на автомобила и при Гаранционни и след ремонтни ангажименти, които да гарантират постигането на Целта на сервизната ни дейност.
горе
 
Политика при приемане на автомобила
 
Това е първичния контакт определящ взаимоотношенията на Клиента със Сервиза и обхваща:
 
1. Разговор на Приемчика с Клиента на разбираем за него език за определяне на техническия проблем в автомобила му причинил посещението на сервиза.
2. Информиране на Клиента за предстоящите му взаимоотношения със Сервиза в процеса на отстраняване на заявения от него проблем.
o Клиента има право да се откаже от всичко, което не е договорено предварително с него.
o Клиента трябва да е информиран предварително за приблизителната цената и начало и продължителност на приемната диагностика.*
*Приемната диагностика са дейностите на сервиза по откриването на причината, която създава заявения проблем.
o Клиента има право да заплати само договорените предварително дейности
 
Политика при Приемна Диагностика на автомобила
 
Това са дейностите на Сервиза по откриване на причината за заявения от Клиента проблем.
 
1. Приемна Диагностика на автомабила в Сервиза ни има за цел - 100% изяснена причина за заявения от Клиента проблем.
o доказва се с отстранявянето на проблема пред Клиента.
2. Клиента да е информиран за всяка промяна на договорености в процеса на Приемната Диагностика (цена и начало и продължителност). Промяната подлежи на предоговаряне при гарантирано право на отказ от страна на Клиента.
3. Клиента да не се поставя в без изходно положение при разглобен автомобил, при възникнали допълнителни работи и упражнено от негова страна право на отказ от допълнителните работи.
 
Политика при Офериране и Ремонт на автомобила.
 
1. На Клиента трябва да му се обясни разбираемо и да му се дадат ясни практически съвети, за да му се помогне да разбере какво включва Офертата за Ремонт:
 
  1.1. Оферта Резервни Части необходими за ремонта
• Произход Резервни Части
o ОЕ качество
o Близки до ОЕ качество
• Цена Резервни Части с ДДС
o ОЕ качество
o Близки до ОЕ качество
• Наличност / Доставка на Резервни Части
o Срокове за доставка
  1.2. Оферта Труд за ремонта
• Цена с ДДС
• Начало на ремонта
• Продължителност на ремонта
  1.3. Гаранционни условия
• Ние ще Ви информираме за взаимовръзката между качеството на влаганата РЧ, качеството на ремонтните работи и условията на експлоатация.
2. Клиента да е с изяснена, разбрана, осмислена, съгласувана и одобрена от него Офертата за Ремонт, която след тези условия става Поръчка за Ремонт.
3. Клиента да не се поставя в безизходно положение при разглобен автомобил, при възникнали допълнителни работи и упражнено от негова страна право на отказ от допълнителните работи.
4. Цената обявена при Оферирането на Ремонта да е крайна цена, и неината промяна в процеса на Ремонта да станва единствено с изричното съгласие на Клиента.
5. Нашия персонал да работи компетентно за най-добрия Ваш интерес за да опезпечим обслужването от което се нуждаете.
6. Нашия персонал да е квалифициран, и отстояващ сервизния кодекс, да бъде професионалист през цялото време и да се отнася към Вас и Вашата собственост с респект и уважение.
7. Нашия персонал да работи прецизно и ефикасно и да бъде внимателен към разходите за консумативи.
8. Да осигурим и нашия персонал използва необходимото оборудване и инструменти за извършване на всички дейности по автомобила Ви по изискванията на съответните стандарти.
9. Персонала ни да контактува с Вас на разбираем за Вас език без да използва технически жаргони и термини с цел максимална прозрачност и яснота за Вас.
10. Издаваната фактура да съдържа списък с описание и цени на извършените диагностично ремонтни процедури, списък с описание и цени на вложените РЧ и консумативи при ремонта на автомобила и с списък описание и цени на прилежащите такси – ДДС и др.
11. Клиента да си вземе заменените Резервни Части при негово желание.
 горе
 
Гаранционна Политика и след ремонтни ангажименти
 
1. Клиента да е информиран за гаранциите, и гаранционните условия за всички дейности извършвани по автомобила му.
2. Клиента да е информиран за гаранциите, и гаранционните условия на влаганите при ремонта на автомобила резервни части.
3. Историята на Взаимоотношенията със Сервиза ни - от фирмения ни софтуер са достатъчно условие за разглеждане на Вашите претенциии в последствие.
4. Да предприемем ефективни и непосредствени действия за да убедим Клиента в готовността си да отстраним причините за претенции те му.
5. Наше уполномощено лице да съдейства на Клиента, Ако Клиента е недоволен от взаимоотношенията си с Нас във всякакъв аспект от нашата работа, Клиента може да се свържете с него и да предяви претенции те се. Детайлите за контакти с него ще бъдат предоставени на Клиента при поискване. В присъствието на Клиента и с помоща на историята на взаимоотношенията ни от фирминия софтуер или с приложените от Клиента документи и или доказателства ще бъде установена причинно следствената връзка мужду Нашите деиствия и претенции те на Клиента. При Наша Вина или при невъзможност да Ви убедим в Нашата Правота – правим всичко възможно за конкретизираме размера на претенцията за да я удовлетворим.