Кодекс ремонт автомобили

 
 
 
Авел Сервизен Кодекс

 
 
Почтен и прозрачен сервиз
Управлявано от Вас ценообразуване
Диагностично Ремонтни работи само след Ваше одобрение
Влаганите Резервни Части с възможност за избор по цена и произход
Компетентен и Почтен Персонал
Справедлива и бърза процедура при основателни претенции
 
 
 
 
 
 
 
Сервизния Кодекс Ви осигурява Правото да се откажете по всяко време от сервиза или ремонта, които не е предварително съгласуван или договорен с Вас.
Сервизния Кодекс Ви осигурява Правото да заплащате само предварително договорени дейности по автомобила Ви.
Сервизния Кодекс Ви осигурява Правото да сте  информиран предварително за условията и цената на Приемната Диагностика при приемането на автомобила Ви.
Сервизния Кодекс Ви осигурява Правото да сте  информиран за гаранциите, и гаранционните условия за всички дейности извършвани от нас по автомобила Ви и.
Сервизния Кодекс Ви осигурява Правото да сте  информиран за гаранциите, и гаранционните условия на влаганите при ремонта на автомобила Ви резервни части.
Сервизния Кодекс Ви осигурява Правото да сте информиран за всяка промяна на договорености с Вас, ако тази промяна е наложена от съображения за безопасноста Ви вследствие на открит проблем по време на договорена деиност. Промяната  подлежи на предоговаряне при Ваше право на документиран отказ.
Сервизния Кодекс Ви осигурява Правото да си вземете заменените Резервни Части, освен ако не е договорено друго. Заменените части може да си ги вземете, ако имате възможност да се разпореждате с тях по екологосъобразен и отговорен начин.
 
 
Сервизния Кодекс ни задължава да проведем с Вас разбираем разговор / диалог при приемането на автомобила Ви за да се запознаем с проблема Ви.
Сервизния Кодекс ни задължава да оформим в заявка за Приемна Диагностика само зяявените от Вас проблеми във фирмения си софтуер за история на автомобила Ви.
Сервизния Кодекс ни задължава да съгласуваме и договорим с Вас цената на Приемната Диагностика
Сервизния Кодекс ни задължава да съгласуваме с Вас - началото и продължителността на времето необходимо за извършване на Приемната Диагностика  
 
 
 
Приемна диагностика
 
Сервизния Кодекс ни задължава да се стараем да извършим Приемната Диагностика спазвайки  предварителните си договорености при приемането на автомобила.
Сервизния Кодекс ни задължава да търсим Вашето съгласие и потвърждение,  за допълнителните работи възникнали в процеса на Приемната Диагностика, които водят до промяна на предварителните договорености ( Цена, Начало и Продължителност на Пиемната Диагностика ).
Сервизния Кодекс ни задължава да информираме и да търсим Вашето мнение за открити проблеми в процеса на Приемната Диагностика, несвързани със заявения от Вас прпоблем, но касаещи Вашата безопасност. 
 
 
 
Сервизния Кодекс ни задължава да Ви обясним разбираемо и Ви дадем ясни практически съвети за да Ви помогнем да разберете Нашата Офертата за Ремонта, която включва:
 
     Оферта Резервни Части необходими за ремонта
     Произход Резервни Части
          ОЕ качество
          Близки до ОЕ  качество
     Цена Резервни Части с ДДС
     Наличност / Доставка на Резервни Части - Срокове за доставка
     Оферта Труд за ремонта
          Цена с ДДС
          Начало на ремонта
          Продължителност на ремонта
     Гаранционни условия
 
          Ние ще Ви информираме за взаимовръзката между качеството на влаганата РЧ, качеството на ремонтните работи и условията на експлоатация.
Сервизния Кодекс ни задължава да Ви информираме подробно за произхода на РЧ, цената на РЧ и или сроковоте и доставка, да Ви осигурим правото на избор.
Сервизния Кодекс ни задължава да търсим Вашето съгласие и потвърждение,  на предлаганата от Нас Офертата за Ремонт.

 
 
 
Предложената Ви от Нас Офертата за Ремонт - изяснена, разбрана, осмислена, съгласувана и одобрена от Вас, става Поръчка за Ремонт за Нас.  
Сервизния Кодекс ни задължава да положим всички усилия да изпълним поетите ангажименти по Поръчката :
Ако договорените параметри на  РЧ (произход, цена, доставка) необходима за завършване на ремонта не отговаря на договореното при оферирането Ние ще се свържем със Вас за да се опитаме да предоговорим променения параметър. В случая Вие може да упражните правото си на отказ.
Ако договорените параметри на  труда (начало, продължителност-цена) необходим за завършване на ремонта не отговаря на договореното при оферирането Ние ще се свържем със Вас за да се опитаме да предоговорим променения параметър. В случая Вие може да упражните правото си на отказ.
Сервизния Кодекс ни задължава да не Ви принуждаваме да се съгласявате с недоговорени и нежелани от Вас, но наложили се допълнителни ремонти. Ние ще Ви предложим опция за сглабяне на автомобила Ви при договорените условия, доколкото е възможно това. В същого време ще Ви обясним подробно последствията за Вашата сигурност от несвършения допълнително налажил се ремонт.
Сервизния Кодекс ни задължава да Ви информираме за гаранцията на нашите ремонтни работи по автомобила Ви. Продължителнността, условията и обхвата на гаранцията са съобразени със закона и сервизните спецификации и документации за автомобила.  Подробностите относно гаранцията на ремонтните работи ще Ви бъдат обяснени при поискване от Вас.
Сервизния Кодекс ни задължава да Ви информираме за гаранцията на ремонтните работи по автомобила Ви на нашите под изпълнители, ако има такива. Продължителнността, условията и обхвата на гаранцията са съобразени със закона и сервизните спецификации и документации за автомобила. Подробностите относно гаранцията на ремонтните работи ще Ви бъдат обяснени при поискване от Вас.
Сервизния Кодекс ни задължава да Ви информираме Ви за гаранцията на производителя на Влаганите РЧ.  Продължителността и условията при които гаранцията на Влаганите РЧ се приема от производителя.
 
 
Фактуриране
 
Нашата цена обявена при приемането, като цена на Приемната Диагностика е ориентировачна за процеса на Диагностиката и може да бъде променна при доказана от Нас и приета от Вас необходимост.
Нашата цена обявена при Оферирането на Ремонта е крайна цена, и неината промяна в процеса на Ремонта може да стане единствено с изричното Ваше съгласие.
Издаваната фактура ще съдържа списък с описание и цени на извършените диагностично ремонтни процедури, списък с описание и цени на вложените РЧ и консумативи при ремонта на автомобила Ви и с списък описание и цени на  прилежащите такси – ДДС и др.
Електронния вид на фактурата остава в паметта на фирмения софтуер за история на взаимоотношенията Ви с фирмата ни.
Историята на Взаимоотношенията с фирмата ни - от фирмения ни софтуер са достатъчно условие за разглеждане на Вашите претенциии в последствие.
 
 
 
Персонал
 
Сервизния Кодекс ни задължава Нашия персонал да работи компетентно за най-добрия Ваш интерес за да опезпечим обслужването от което се нуждаете.
Сервизния Кодекс ни задължава Нашия персонал е квалифициран, и отстояващ сервизния кодекс,  да бъде професионалист през цялото време и да се отнася към Вас и Вашата собственост с респект и уважение.
Сервизния Кодекс ни задължава Нашия персонал да работи прецизно и ефикасно и да бъде внимателен към разходите за консумативи.
Сервизния Кодекс ни задължава да осигурим и нашия персонал използва необходимото оборудване и инструменти за извършване на всички дейности по автомобила Ви  по изискванията на съответните стандарти.
Сервизния Кодекс ни задължава Персонала ни да контактува с Вас на разбираем за Вас език без да използва технически жаргони и термини с цел максимална прозрачност и яснота за Вас
Ако нещо при контакта си с Нас не Ви е ясно не се притесняваите – изискваите детайли до изясняване на проблема си.
 
 
Претенции
 
Сервизния Кодекс ни задължава да  предприемем ефективни и непосредствени действия за да Ви уверим в готовността си да отстраним причините за Вашите  претенции.
Сервизния Кодекс ни задължава да наше уполномощено лице да Ви съдейства,
Ако Вие сте недоволен от взаимоотношенията си с Нас във всякакъв аспект от нашата работа, може да се свържете с него и да предявите Вашите претенции. Детайлите за контакти с него ще Ви бъдат предоставени при поискване. Във Ваше присъствие и с помоща на историята на взаимоотношенията ни от фирминия софтуер или с приложените от Вас документи и или доказателства ще бъде установена  причинно следствената връзка мужду Нашите деиствия и  Вашите претенции.
горе